I. Przetwarzane dane osobowe, cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania
Możemy zbierać, przechowywać i przetwarzać następujące rodzaje danych: 
- informacje o komputerze użytkownika, jego wizytach na Stronie i korzystaniu ze Strony (w szczególności: adres IP, lokalizacja geograficzna, dane demograficzne, zainteresowania, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania do Strony, chwila rozpoczęcia i czas trwania wizyty, wyświetlenia Strony, nawigowanie po Stronie), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów do celów statystycznych i zarządzania Stroną oraz marketingu bezpośredniego, przez okres odpowiednio do zakończenia analizy statystyk lub działań marketingowych, nie dłużej niż przez 3 lata od końca roku, w którym uzyskano dane;
- informacje niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony Allegro (w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, nr telefonu, NIP, nr rachunku bankowego, nr transakcji, zawartość koszyka), które przetwarzamy na podstawie umowy, w celu jej zawarcia, wykonywania i rozwiązania oraz na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu realizacji roszczeń związanych z umową i zabezpieczenia danych osobowych użytkowników Strony podawanych podczas rejestracji, przez okres do 10 lat od końca roku, w którym wykonano lub rozwiązano umowę, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia, oraz na podstawie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej przez okresy wskazane w tych ustawach (obecnie wg art. 74 ustawy o rachunkowości i art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej to okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą);
- informacje niezbędne do komunikacji (w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu oraz treść korespondencji), które przetwarzamy na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres do 10 lat od końca roku, w którym zakończono korespondencję.


II. Ciasteczka (Cookies)
Strona używa plików zwanych ciasteczkami (cookies), które pozwalają nam dostosowywać Stronę do potrzeb jej użytkowników przez opracowywanie i analizowanie statystyk używania przez nich Strony. Statystyki te nie odnoszą się do danych osobowych użytkowników Strony. 
Ciasteczko zawiera informacje wysyłane przez serwer sieciowy do przeglądarki, które są zapisywane w tej przeglądarce. Następnie informacje te są przesyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka otwiera stronę z tego serwera. To pozwala serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki. 
Strona korzysta zarówno z ciasteczek "sesji", jak i "trwałych". Strona używa ciasteczek sesji do: śledzenia użytkowników korzystających ze Strony. Strona używa ciasteczek trwałych do: rozpoznawania użytkowników odwiedzających Stronę. 
Ciasteczka sesji są usuwane z komputera użytkownika, kiedy jego przeglądarka jest zamykana. Ciasteczka trwałe pozostają na komputerze użytkownika do chwili ich usunięcia lub wygaśnięcia ich daty ważności. 
W celu dokonania analizy korzystania ze Strony przez użytkowników używamy Google Analytics. Google Analytics przy pomocy ciasteczek zapisywanych na komputerach użytkowników opracowuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania ze Strony. Te informacje o Stronie służą do sporządzania raportów o korzystaniu ze Strony. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html. 
Osoby trzecie, w szczególności nasi reklamodawcy lub współpracujące z nami serwisy płatnicze, mogą również używać ciasteczek w stosunku do użytkowników Strony na zasadach określonych na ich stronach internetowych. 
Zgoda na używanie ciasteczek z naszej Strony wyrażana jest za pośrednictwem ustawień wybranych przez Ciebie w przeglądarce. Większość przeglądarek pozwala na wybranie opcji odrzucania wszelkich ciasteczek lub ciasteczek osób trzecich. Na przykład w Internet Explorerze można wybrać opcję odrzucania wszelkich ciasteczek przez kliknięcie "Narzędzia"/"Opcje Internetowe"/"Prywatność" i wybranie opcji "Blokowanie wszystkich plików cookie". Jednakże odrzucanie wszelkich ciasteczek może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie ze stron internetowych. 


III. Odbiorcy danych
Nasi pracownicy i współpracownicy mogą mieć dostęp do danych użytkowników, jeśli jest to uzasadnione dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, przy czym są oni zobowiązani do należytej ochrony tych danych. 
Współpracujemy z następującymi podmiotami, którym możemy przekazywać Twoje dane: firmami udostępniającymi narzędzia do badań statystycznych, firmami hostingowymi, firmami marketingowymi, firmami dostarczającymi narzędzia do komunikacji i systemy CRM, firmami księgowymi i dostawcami usług fakturowania, operatorami płatności internetowych, firmami pocztowymi i kurierskimi, kancelariami prawniczymi. Możemy im przekazywać Twoje dane w celach wymienionych w punkcie I powyżej, więc są oni odbiorcami danych. 
Dane mogą być przekazywane poza UE, ale jedynie do państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE, w szczególności do podmiotów z USA takich jak Google LLC, objętych programem Tarcza Prywatności (Privacy Shield, zob. https://www.privacyshield.gov/).
Ponadto możemy przekazywać podmiotom publicznym dane dotyczące użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego od nas obowiązujące prawo. 


IV. Uprawnienia użytkowników
Jako użytkownik Strony masz prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych. W tym celu skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu e-mail.
Jako użytkownik Strony masz prawo do złożenia skargi na nasze działania w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


V. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy wspólnie z Allegro.pl sp. z o.o. odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub przerobieniu danych użytkowników. 
Przechowujemy przekazywane nam przez użytkowników dane na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłami i firewallami). Wszystkie transakcje elektroniczne oraz przekazywanie poufnych danych odbywa się za pośrednictwem technologii SSL. 
Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie jest z zasady narażona na niebezpieczeństwa. Jednakże stosujemy różnego rodzaju środki, w celu zabezpieczenia danych osobowych. Jeśli będziesz chciał nam przekazać sugestie co do stosowania takich zabezpieczeń, zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy lub przesłanie nam wiadomości e-mail.
Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie poufności własnych haseł i innych danych, których nie powinni ujawniać osobom trzecim. Nigdy nie prosimy użytkowników o przekazanie nam ich haseł (za wyjątkiem logowania się na Stronie). 


VI. Strony osób trzecich
Strona może zawierać linki do stron osób trzecich. Nie odpowiadamy za polityki prywatności lub praktykę w tym zakresie stosowaną na stronach osób trzecich. Strony te, w szczególności ich zawartość i linki do nich, mogą ulegać ciągłym zmianom i mieć własne polityki prywatności i inne regulaminy, z którymi należy się zapoznać.